امروز ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
 
تاریخ انتشار :الإثنين, اكتوبر 10, 2011
عنوان :وامهای دانشجویان روزانه
متن خبر :

دانشجویان روزانه

وام تحصیلی

الف - وام تحصیلی حداکثر به 60 % دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت 10 ماه در سال از شروع سال تحصیلی تعلق خواهد گرفت.

مبلغ وام تحصیلی بستگی به بودجه اختصاص یافته از طرف صندوق رفاه دانشجویان دارد

وام مسکن

الف - وام مسکن به حداکثر 50 % دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههاي دانشجویی سکونت

نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند به میزان زیر براي مدت 12 ماه در سال پرداخت میشود.

مبلغ وام مسکن به بودجه اختصاص یافته از طرف صندوق رفاه دانشجویان بستگی دارد.

دانشجویان فاقد خوابگاه تنها از وام مسکن بهرمند می باشند.

وام ضروري

الف- به دانشجویانی که در حین تحصیل تأهل اختیار نمایند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج تعلق میگیرد.

ب- به حداکثر 5% دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجه میشوند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و

فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ضروري تعلق

میگیرد.

د- سقف وام ضروري براي هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر 1,000,000 ریال میباشد.

چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او

قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافتهاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از

تحصیل بر اساس فرم تعهد خواهد بود.

تبصره- تشخیص اولویتها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمکهاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه

 یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه

دانشجویان بر حسن اجراي این آییننامه نظارت کامل خواهد داشت.

 

 

نویسنده :امور وام
فایل پیوست :
 
طراحی و اجرا توسط شرکت طراحی و مهندسی مثلث شیشه ای
Copyright © 2011 Mosalase Shishei All rights reserved